V. Károly terhes öröksége, avagy miért nem létesült világbirodalom?

Cikkem témája Habsburg V. Károly világuralmi törekvései.

A cikk első, bevezető részében nagy vonalakban igyekszem bemutatni, hogy V. Károly császár mely országok felett uralkodott, és hogy jutott ezen országok trónjához. A második tárgyalás részben pedig uralkodásának főbb eseményeit mutatom be nagy vonalakban. Főleg azt tárgyalom, hogy milyen háborúkat viselt, és hogy mi okból. Uralkodását országonként külön-külön fogom megvizsgálni, hogy az egyes országokban mit, miért tett. A befejező részben pedig azt vizsgálom, hogy ez az ígéretes jövőjű és nagy hatalmú ember miért vallott kudarcot, illetve, hogy miért nem sikerült országaiból egységes birodalmat létrehoznia.

Károly öröksége.

V. Károly 1500. február 24-én született Gentben, Németalföldön. Atyja Habsburg Szép Fülöp (1478-1506) Anyja pedig (őrült) Johanna (1479-1555). A szülei házassága, mint abban a korban szinte minden uralkodók közti házasság politikai indíttatású volt. A házasságra 1496-ban került sor. Amikor a tizennyolc éves vőlegény megjelent az Ibériai-félszigeten és találkoztak állítólag oly heves szerelemre lobbantak egymás iránt (vagy csak a lány) hogy nem akarták megvárni a két nappal későbbre kitűzött esküvőt, hanem rögtön papot hozattak és összeházasodtak. Utána a fiatal pár elutazott Brüsszelbe, ugyanis Szép Fülöp, akkoriban Európa egyik leggazdagabb tartományának, Németalföldnek (a mai Hollandia, Belgium és Luxemburg területe) volt az ura. 1497-ben egy évvel az esküvő után meghalt a spanyol trónörökös (egyes feljegyzések szerint halálát az okozta, hogy anyja Izabella, noha mérsékletre intette, a fiatal trónörökös túlságos szenvedéllyel vetette bele magát a szerelembe ifjú nejével). Egy év múlva meghalt a spanyol királyok, Izabella és Ferdinánd legidősebb lánya a portugál királyné is, így Johanna vált Spanyolország örökösévé.

[1] Az ifjú Habsburg Fülöp viszont meglehetősen csapodár életet élt és amikor csak tehette, megcsalta feleségét, Johannát, akit egy idő után féltékenységi rohamok kezdtek gyötörni. 1504-ben meghalt Izabella Kasztília királynője és a kasztíliai rendek nem a királynő férjét Aragóniai Ferdinándot fogadták el uralkodójuknak, hanem Johannát és Habsburg Fülöpöt. Fülöp Spanyolországban is folytatta félrelépéseit, aminek következtében Johannán féltékenységi rohamok lettek úrrá. Férje Fülöp és atyja Ferdinánd ennek következtében örültnek nyilvánítatták és alkalmatlannak az uralkodásra. Szép Fülöp 1506-ban bekövetkezett halála után Aragóniai Ferdinánd uralkodott régensként lánya és unokái Károly és Ferdinánd nevében. Viszont saját országaiban (Aragónia és a Nápolyi Királyság) is akart örökösről gondoskodni, amit Navarrai Germaine de Foix-val kötött házasságából remélt. Ennek ürügyén 1512-ben megszállta Navarra nagyobb részét is. De a házasság terméketlen maradt.

Károly herceg ekkor már Németalföldet kormányozta, ugyanis a kormányzati teendőket 1515 januárjában vette át nagynénjétől. 1516. január 23-án meghalt nagyapja Ferdinánd is, anélkül, hogy gyermeke született volna. Ettől kezdve Károly és tanácsadói legfontosabb célkitűzése a spanyol örökség biztosítása volt. Ezért 1516. augusztus 13-án a vele szinte egy időben trónra lépő I Ferenc francia királlyal a noyoni szerződést, melynek értelmében a Francia király megtarthatta Milánót, de cserébe lemondott Nápolyi trónigényéről. Károly viszont elállt a francia kézbe került burgundi területek visszaszerzésétől és ígéretet tett Navarra visszaadására II. Henri d`Albret-nak. A jó viszony megerősítése érdekében kilátásba helyezték Károly házasságát Ferenc akkor még csecsemő lányával, Lujzával. Miután így rendezte a hátát 1517 őszén Spanyolországba ment. Távolléte idejére Németalföld kormányzását nagynénjére, Margitra bízta. Kasztíliában és az aragón tartományokban nagyobb nehézségek nélkül sikerült elfogadtatnia uralmát, viszont a kíséretében érkező németalföldi tanácsosok és udvaroncok túlzott befolyása rövid idő alatt elégedetlenséget váltott ki. Amikor Károly a császári cím átvételére indult Németországba 1520-ban akkor felkelések törtek ki uralma ellen. A közösségekbe (comunidad) tömörült kasztíliai városok felkelését csak 1522-ben sikerült megfékezni.

A Német Birodalomban I. Miksa (1493-1519) sokat fáradozott azon, hogy még életében unokáját Károlyt római királlyá választassa, de 1919. január 12-én bekövetkezett halála ezt megakadályozta. A választás így nyílttá vált. Károly mellett akadtak támogatói fivérének Ferdinándnak is, de legnagyobb és legveszélyesebb ellenfele I. Ferenc Francia király volt. Végül a Fuggerek pénze (850 ezer aranyforint) és az ügyes, hazafias jellegű propaganda (valamit az a tény, hogy a német fejedelmek nem akartak egy erős országgal és stabil anyagi háttérrel rendelkező uralkodót) segítségével Károly kerekedett felül. 1521-ben Wormsban Károly szerződést kötött öccsével Ferdinánddal, melyben megosztotta az uralma alá került területek kormányzását. Ferdinándé lett Alsó- és Belső- Ausztria, majd egy második, egy ideig titokban tartott brüsszeli egyezmény (1522) értelmében Tirolt és Elő-Ausztriát is megkapta. Mivel Ferdinánd 1521-ben megkötötte 1516-ban elhatározott házasságát Jagelló Annával, ezért később az országaihoz csatolhatta a magyar és cseh koronát is.[2]

Károly uralma országaiban.

Mint fentebb már említettem Károly 1515-ben vette át Németalföld kormányzását nagynénjétől. A három európai hatalom a Német Birodalom, Franciaország és Anglia közé ékelődött Németalföld névleg a Német-Római Császársághoz tartozott viszont a középkor végén jelentős önállóságra tett szert. A politikai szabadság és a gazdasági fejlődés kölcsönösen ösztönözték egymást. A három nagyhatalom erőegyensúlya pedig megakadályozta, hogy bármelyikük is tartósan megvesse a lábát a térségben. Viszont a zömében köztük lebonyolódó kereskedelem elősegítette a térség gazdasági fejlődését. Németalföld posztótermékeit egész Európában keresték, mezőgazdasága pedig más európai országokban is példaképpé vált. Pedig a terület sem politikailag, sem gazdaságilag, sem társadalmilag, sem pedig etnikailag nem volt egységes. Nem volt közös kormányzata, 17 tartományból tevődött össze, melyek élén saját hercegük, grófjuk vagy püspökük állt. A több mint 200 város megerősödő polgársága, elsősorban a gazdag flamand városok (Brugge, Gent) rivalizálása inkább akadályozta az egységesülést. Az északi tartományokban a germán nyelvcsaládhoz tartozó flamand, míg a déli tartományok vallonnak nevezett lakossága franciául beszélt. A tartomány 1382-től a Valois- család mellékágát képező burgundi hercegek birtokába került, akik nem sértették a tartományok autonómiáját és az azokból befolyt jelentős pénzösszegeket a kultúra és a gazdaság felvirágzására használták. De a 15. század vége felé Merész Károly herceg (1467-1477) Németország és Franciaország közt akart köztes államot létrehozni és ezért konfliktusba keveredett szomszédaival, fő ellenfele XI. Lajos Francia király (1461-1483) volt, aki sikeresen szövetségre lépett a svájciakkal és a herceg 1477-ben az általa kezdett háborúban elesett. Németalföldet a lányával kötött házassága révén Habsburg Miksa főherceg, III. Frigyes császár (1440-1493) fia szerezte meg. V. Károly sem feledkezett meg szülőföldjéről, erre ösztönözte a térség erős gazdasága is. Birodalma legjelentősebb jövedelmei innen folytak be. A 17 tartomány ekkor kapott egységes közigazgatási szervezetet. Az uralkodó 1530-ban húgát, Máriát (II. Lajos magyar király özvegyét) nevezte ki a tartományok élére. Mária 1554-ig látta el ezt a feladatot. Választása nem is eshetett volna alkalmasabb személyre, hiszen a kiemelkedő politikai és pénzügyi adottságokkal rendelkező asszony a Magyarországon szerzett katonai tapasztalataival fogott a kormányzáshoz. Károly és I. Ferenc közt kirobbant háborúkban mindig visszavonulásra kényszerítette a franciákat, majd erődítmények építtetésével biztosította a térség védelmét. Kiemelkedő szerepet játszott abban, hogy a császár 1548-ban az augsburgi szerződésben a 17 tartományt kivette a német birodalmi keretből és a spanyol kormányzat alá rendelte. Ugyanakkor rendezte a németalföldi kormányzás pénzügyi hátterét is, rendeletei a régi céhprivilégiumok ellenében a manufaktúrák fejlődésének kedveztek, a nemesség a központi hivatalokban és a hadseregben tudott elhelyezkedni. Viszont Mária sem tudott úrrá lenni a városi szegénység által keltett társadalmi feszültségeken, valamint a reformáción. Az 1539-40-es genti felkelés leveréséhez a császár segítségét kellett kérnie. Ez a kedvező helyzet V. Károly 1555-ös lemondása után megváltozott. Utóda fia a Spanyolországban nevelkedett II. Fülöp már egyáltalán nem érezte hazájának Németalföldet. Vallási türelmetlensége és a Németalföldi szokásjogok iránti érzéketlensége, valamint abszolutizmusa következtében az északi tartományok fellázadtak uralma ellen, ami több mint száz évig tartó felkelésbe és szabadságharcba torkollott, melynek eredményeként 1648-ban Hollandia névén létrejött a független Hollandia.[3]

Mint fentebb már említettem Ferdinánd és Izabella házasságából született mindkét fiú, Juan és Miguel is meghalt, csak lányuk Johanna maradt életben. Így végül a két spanyol korona az unokáé Habsburg Károlyé lett. Johanna és Fülöp házasságának története tele van drámai elemekkel. A katolikus királyok halála után a kasztíliai és aragón cortes (rendi gyűlés) Johannát mentális betegsége miatt alkalmatlannak tartotta a trónra. Csapodár férje Fülöp halála után pedig még kolostorba is zárták, ahol 1555-ben bekövetkezett haláláig élt. I. Károly helyzete meglehetősen furcsa volt. Hatalmas birodalom ura, de nincs állandó fővárosa. Az 1520-as években kitört városi felkelések után elfogadta a spanyolok követeléseit: éljen spanyol földön, tanuljon meg spanyolul, portugál hercegnőt vett feleségül. 1525-ben mindezt meg is ígérte és 1526-ban el is vette portugáliai Izabellát. Uralkodói éveinek jó részét azonban a félszigeten kívül töltötte, Itália, Németország és Észak-Afrika hadszínterein. A császárt ügyei tartósan háborúba szólították 1529-33, 1535-36” 1539-41 és 1543-56 közt. Tehát uralkodásának harminckilenc évéből 24-et töltött távol Spanyolországtól. Neki kellett felvennie a küzdelmet francia riválisa I. Ferenc, Németországban a reformáció terjedése, a Földközi-tengeren pedig a törökök terjeszkedése ellen.[4] A katolikus királyok idején a társadalomra és a gazdaságra nehezedő új terhek és a politikai- vallási üldözés elsősorban a városokat érintette, de tiltakozásukkal, mely 1519-21 közt elkeseredett háborúba torkollott V. Károlynak kellett szembenézni. A felkelők Ferdinánd, mint nemzeti király uralmát nosztalgikusan emlegették, viszont a fő probléma nem ez volt, hanem az, hogy Kasztília városi gazdaságainak (Burgosnak, Toledónak, Ávilának, Segoviának, Salamancának) a válsága abból való és kitörési kísérlete volt. A felkelők közt a városok iparosait, kereskedőit és értelmiségeit is megtalálhatjuk. A városok szövetségeket (Juntákat) hoztak létre és a Központi Junta élén egy arisztokrata Juan Padilla állt. A harc fő célpontjai a nagyhatalmú arisztokraták, a grandok voltak. A mozgalom viszont gyorsan radikalizálódott és Tordesillasban elfogadott határozataikból három fő pont rajzolódott ki: a vagyon egyenlő elosztása, a nemesség eltörlése és a monarchia megszüntetése. Valencia városában 13 tagú bizottság alakult a harc szervezésében. I. (V.) Károly csapatai a kasztíliai nemesek lelkes és gyors támogatásával Villalarnál szétverték a felkelőket.[5] Miután Károly Német-Római császár lett kevéssé tudott koncentrálni spanyol ügyeire. A felkelés leverése után igyekezett kiépíteni a nyugodt, de erős királyi hatalmat, melynek révén elegendő anyagi erőforrást nyerhetett egyéb politikai törekvései megvalósításához. 1521-22 után ez sikerült is neki. Mivel maga keveset tartózkodott az Ibériai-félszigeten, helyette tanácsadói, előbb a humanista Cisneros bíboros (1517-ig), majd Gattinara kancellár (1517-1530) végül felesége és fia a későbbi II. Fülöp kormányoztak, akik továbbfejlesztették a tanácsok (inkvizíció tanácsa, igazságszolgáltatás stb.) rendszerét. Előbb az Államtanács (1522) majd a Pénzügyi tanács (1523), végül a gyarmatok ügyeit igazgató Indiák tanácsa (1524) jelezték a központosítás folyamatát. A hivatalokban szakképzett hivatalnokokat alkalmaztak. A hatalmi ambíciók költségeit az uralkodó leginkább Kasztília adóiból fedezte. Az 1530-as években a kasztíliai jövedelmek megtízszereződtek. Amerikából csak 1540 (Potosí ezüstbányáinak feltárása után) folyt be jelentősebb jövedelem. A rendi gyűlés viszont hosszú politikai egyeztetések után volt hajlandó megszavazni adókat, ezért Károly kölcsönökből fedezte kiadásait. A legelterjedtebb kölcsönforma az asientónak nevezett zálogszerződés volt, amikor az uralkodó földbirtokot, bányát vagy jövedelmet zálogosított el a kölcsönért. A folyamatos háborúk következtében a monarchia pénzügyi igényei eladósodáshoz vezettek. A kamatterhek 1527-ben a kasztíliai bevételek 59%-át tették ki, 1542-ben már 65%-ra, 1557-ben pedig államcsődhöz vezetve 103%-ra rúgtak. Károly uralkodása az itáliai háborúk jegyében telt, melynek eredményeként országaihoz csatolta Nápoly mellett Milánót (1530) is. A török ellen jóval kevesebb lépést tett, öccsét főleg pénzzel segítette, a Földközi tengeren pedig a Tunisz elleni sikeres (1535) és az Algír elleni sikertelen (1541) hadjáratokkal próbálta korlátozni a földközi tengeren az iszlám haditengerészet erejét. Károly élete során négyszer nősült, ezek közül az első, portugáliai Izabellával kötött házasságából származik későbbi utóda II. Fülöp is. A spanyol trónról Károly 1556-ban mondott le, és visszavonult a San Yuste kolostor melett épített palotájába, ahol hátralevő két évét vallásos áhítatban töltötte.[6]

A Német Birodalomban Károly I. Ferenc francia király ellenében a Fuggerek pénzügyi támogatásával került trónra. Megválasztása a német jogtörténet számára is fontos tényező, hiszen a korábbiakkal ellentétben a császári cím is együtt járt.[7] Az új császárnak trónra lépése alkalmával egy választási kapitulációt is ki kellett adnia, melyben meghatározza a fejedelmek jogait és kiváltságait. Eszerint a törvényhozáshoz és a politikai döntésekhez a fejedelmek egyetértése is szükséges. Ezután Károly németországi uralkodásának két fő célja – a középkori császári eszmény feltámasztásának jegyében- az Itáliáért folytatott harc és a reformáció elleni küzdelem volt. 1520-ban Luther három iratban összefoglalja programját a vallási reformáció jegyében. Károly a wormsi birodalmi gyűlés elé idézteti, ahol ediktum formájában kimondja rá a birodalmi átkot. Luthert III. Frigyes szász választó veszi védelmébe, Wartburg várában látszólag fogságba veti, ahol Luther németre fordítja a Bibliát. A gyűlésen Károly távolléte idejére 20 tagú birodalmi kormányt állítanak fel, melynek illetékességét azonban a sváb szövetség nem ismeri el. Közben megkezdődik a franciák elleni első háború (1521-26) is. Károly X. Leó pápával köt szövetséget, amihez a későbbiek során VIII. Henrik angol király is csatlakozik. 1521-ben a császári seregek visszafoglalják Milánót, majd a Bicocca mellett aratott német győzelem (1522) nyomán csak Cremona marad francia kézen. 1523-ban Ferenc elveszti utolsó itáliai birtokát is, sőt Károly Franciaországba is betör, de Marseille sikertelen ostromával ez a vállalkozása 1524-ben kudarcba fullad. 1525. február 24-én a francia hadsereg Pavia mellett súlyos vereséget szenved, és a francia király is fogságba kerül. A háborút a madridi békével zárják le, ahol Károly Nápoly mellett megszerzi Milánót is.[8] Eközben Németországot felkelések egész sorozata rázkódtatja meg. 1518-23 közt helyi parasztlázadások törtek ki a Svábföldön, majd 1522-ben Franz von Sickingen vezetésével a sváb- és frankföldi lovagok lázadtak fel. Sickingen a trieri érsek ellen vonult, de Landshut ostrománál meghalt, így mozgalma 1523-ban elbukott. 1524-ben pedig a Fekete erdő déli részén kezdődik meg egy felkelés, mely később egész Dél-Németországra kiterjedt. Luther a fejedelmek oldalára áll és követeli, hogy fékezzék meg a lázadó parasztokat. Munzer Tamás prédikátor vezetésével harcoló parasztseregeket a hesseni, a braunschweigi és a szász uralkodó veri le, Elzászban II. Antal lotharingiai herceg, Frankföldön Kázmér kulmbachi őrgróf, Svábföldön pedig a Sváb szövetség állítja helyre a rendet 1526-ig. A wormsi ediktum ellenére a birodalmon belül megállíthatatlanul terjed a reformáció. Az új tanok ellen a katolikus fejedelmek 1524-ben megkötik a Regensburgi Konventet (Ausztria, Bajorország, délnémet püspökségek), 1525-ben pedig a Dessaui Szövetséget (Brandenburg, Szász hercegség, Mainz, Magdeburg). A lutheránusok erre a Torgaui szövetséggel válaszolnak (szász választó, Mecklenburg, Braunschweig-Lüneburg, Annhalt, Hessen, Mansfeld, Ansbach). Miután Ferenc kiszabadult fogságából visszavonja a béke feltételeit és a pápa, milánó, Firenze, Velence és Anglia részvételével megalapítja a Cognaci Ligát (1526). Károly a második francia háborúban (1526-29) feldúlja Rómát (Sacco di Roma) és magát VII. Kelemen pápát is foglyul ejtik. Ferenc ezután ismét békére kényszerül, Cambrrai-ban lemondott minden Itáliára támasztott igényéről, ezzel cserbenhagyta szövetségeseit is, ám Firenzét továbbra is harcra bujtja fel. Károly seregei 1530-ban veszik be a várost, ahova herceggént visszatérnek a Mediciek. Károly ezután Bolognában császárrá koronáztatta magát, ami az utolsó itáliai császárkoronázásként vált ismertté. Ezalatt Németországban a fejedelmek a reformáció szellemében megkezdik az egyházi birtokok kisajátítását. Az 1529-es második speyeri birodalmi gyűlésen a fejedelmek egy része és 14 város protestál a wormsi ediktum ellen. A császár 1521 óta ismét a birodalomba jön, de az 1530-as augsburgi birodalmi gyűlésen a protestáns rendek kinyilvánítják az ágostai hitvallást (Confessio Augustana), majd 1531-ben védelmi célból a protestánsok megkötik a Schmalkaldeni Szövetséget. A közös hadsereggel és pénztárral rendelkező szövetség tagjai Hessen, a szász választó, Anhalt, Braunschweig-Lüneburg, Mansfeld, a birodalmi városok közül pedig Strassburg, Ulm, Magdeburg és Bréma.[9] A császár öccsének, Ferdinándnak római királlyá történő megválasztása elleni tiltakozásul a katolikus bajor hercegek is csatlakoztak a szövetséghez, valamint híre jött egy 1532-ben Magyarország elleni török támadásnak is, Károly az 1532-es Nürnbergi birodalmi gyűlésen kihirdeti a vallásbékét. A szövetség 1534-ben felveszi a kapcsolatot I. Ferenccel. Ezalatt a török vazallus tuniszi kalózkirály, Haireddin Barbarossa a spanyol és itáliai partokat támadja, mire Károly 1535-ben elfoglalja Tuniszt, ami meggyorsítja a török porta és Franciaország közeledését és 1536-ban szövetséget is köt a két hatalom egymással. A Sforza II. Ferenc herceg halálával 1535-ben Károly Milánót a birodalomhoz csatolja, amivel I. Ferenc ismét fenyegetve érzi magát és ismét háborút kezd a császárral (1536-38) a változatosság kedvéért ismét vereséget szenved és újból békét kellett kérnie a császártól, valamint meg kellett ígérnie, hogy eláll a Schmalkaldeni szövetség támogatásától. A császár 1539-ben Gent városának lázadását veri le, majd algír ellen vezet expedíciót, ami az időjárás viszontagsága miatt kudarcba fullad. I. Ferenc Itália és Németalföld elleni egyidejű támadásával elkezdi a császár elleni negyedik háborúját (1542-44), melyben elnyeri a törökök támogatását is. Miután VIII. Henrik angol király Károly mellé áll és seregei beveszik Boulogne-t, Franciaország megköti a crépyi békét, mely Milánót császári, Nápolyt pedig spanyol hűbérben hagyja. Mivel az 1540-41-es birodalmi gyűlések hitvitái eredménytelenül záródtak, Károly megígéri a protestánsok által is követelt zsinat összehívását. VII. Kelem erre nem hajlandó, utóda III. Pál viszont igen. Az 1545-63 közt ülésező tridenti zsinaton azonban a protestáns fejedelmek nem jelentek meg, de a Schmalkaldeni szövetség tagja tagjai nem jelentek meg az 1546-os regensburgi birodalomi gyűlésen sem.[10] A császár maga mellé állítja Móric szász herceget (aki állítólag részeg volt a szövetség megkötésekor), viszont a szövetség ellen vívott schmalkaldeni háborúban (1546-47) fő támogatója volt. A háború az 1547-es mühlbergi győzelemmel ért véget, Hesseni Fülöp és I. János Frigyes szász választó Károly fogságába esett, kinek választófejedelemségét Móric nyerte el. Az ezt követő Augsburgi birodalmi gyűlésen elfogadnak egy tervezetet mely engedélyezi a protestánsok számára a két szín alatti áldozást és a már meghatározott papoknak hitvesük megtartását. Móric viszont időközben elárulta a császárt és a fejedelmek élére állva az új francia királlyal II. Henrikkel lép szövetségre, akinek a segítségért cserébe Metz, Toul és Verdun birodalmi városokat ajánlják fel cserébe. Az ötödik francia háború 1552-1556 közt zajlott. Móric csapatai betörnek Tirolba és Károly csapatok híján kénytelen volt elfogadni a passaui szerződést (1552) mely semmissé tette a Mühlbergi győzelmet. Móric beszünteti a harcot, majd 1553-ban Brandenburgi Albert ellen harcolva esik el Türingiában. 1555-ben összeülő augsburgi birodalmi gyűlésen a császár betegsége miatt teljhatalmat adott az öccsének, ahol megkötötték az augsburgi vallásbékét. A béke csak a lutheránusokra terjedt ki, biztosította az elkobzott egyházi javak megtartását és kimondja az „akié a föld, azé a vallás” elvét. Ezzel az alattvalók kötelesek a fejedelmeik vallását követni. Fontos pontja a békének, hogy a hitüket megváltoztató egyházi fejedelmeknek le kellett mondaniuk tisztségükről. A protestánsok és minden tervét, így a törökellenes háborút is meghiúsító Franciaország elleni sikertelen küzdelmekbe belefáradt Károly ezt követően 1556-ban lemondott a német császári címről, öccse Ferdinánd javára.[11]

Miért nem létesült világbirodalom?

Láttuk tehát, hogy V. Károly a családi örökségei révén több különböző fejlettségű és jogállású terület urává vált. Viszont a térképre tekintve impozánsnak tűnő birodalom komoly problémákkal küszködött. A királyi hatalom csak Spanyolországban, azon belül is Kasztíliában volt olyan erős, hogy úgy kormányozhassa az országot, ahogy szívének kedves. Károly világhatalmi ambícióihoz is csak a Kasztíliából befolyó jövedelmekre számíthatott teljes biztonsággal. Az akkoriban felfedezett amerikai kincsek csak később kezdtek Spanyolországba áramolni, főleg a fia II. Fülöp uralkodása alatt. Aragónia rendjei ragaszkodtak saját függetlenségükhöz és szokásaikhoz, így azok csak nagyon kis mértékben járultak hozzá Károly hadjárataihoz. Uralkodásának nagy részét a franciák elleni itáliai háborúk és a protestantizmus elleni harc kötötte le, így nagyon kevés katonai akciót tudott indítani a terjeszkedő török birodalom ellen, ami ennek köszönhetően sikeresen teret nyert Közép- Kelet Európában. Károly uralkodása közepéig számtalan sikert és nagy győzelmet aratott ellenségein és katonai szempontból talán a korszak egyik legsikeresebb uralkodónak számított, viszont a háborúk költségei már meghaladták anyagi lehetőségeit, ami Spanyolország eladósodásához vezetett, és még Károly életében 1557-ben a Spanyol állam kénytelen volt államcsődöt bejelenteni. Noha legjelentősebb jövedelmei Németalföldről származtak a különböző tartományok eltérő jogállása és etnikai különbségei miatt nem tudott abszolút királyi hatalmat kiépíteni. A Német Birodalom egységesítésére tett kísérletei is eleve kudarcra voltak ítélve, hiszen a még nagyapja I. Miksa életében 1517-ben elkezdődött reformáció Károly uralkodása alatt kulminálódott, ami lehetővé tette a fejedelmeknek, hogy szembeszálljanak a császár akaratával, és függetlenségre tegyenek szert a birodalom keretein belül. Természetesen már az is jelezte Károly nehéz helyzetét, hogy megválasztása komoly összegekbe került, melyet az augsburgi Fuggerek folyósítottak neki, meglehetősen magas kamatra, amit később nagy nehézségek árán tudott visszafizetni. A francia királyok ellenségeskedésének okát is meg lehet érteni, hiszen Károly birodalma teljesen bekerítette hazájukat (délről Spanyolország, északról Németalföld, Keletről pedig a Német Birodalom). A francia Királyok Itália meghódításával próbáltak kitörni ebből a szorításból, de nem válogattak a császár ellenes eszközökben, még az akkori keresztény Európa legveszedelmesebb ellenségével a török birodalommal is szövetségre léptek, csakhogy bekerítsék Károly birodalmát. A Német-Római Császárságot a protestantizmus támogatásával osztották meg és ezáltal csökkentették Károly hatalmát országában, hogy Németország ne legyen képes Franciaország erős ellenségévé válni. Tehát végső soron Károly bukását a korona túlköltekezései és a nagyhatalmi feladatok túlvállalása mellett Franciaország hatalmi mesterkedései okozták. Még a török elleni hadjáratokra sem tudott akkora katonai erőt felvonultatni, mint amekkorát szeretett volna.

Forrás:

[1] Kulcsár Zsuzsanna Rejtélyek és botrányok a középkorban. Gondolat kiadó Budapest. 1984. 463. o.

[2] Európa ezer éve: a középkor II. Szerk Klaniczay Gábor et. al. Osiris kiadó. Budapest. 2004. 345. o.

[3] Európa az újkorban. Szerk.: Orosz István et. al. Debrecen, University Press. 2006. 172. o. (a továbbiakban Orosz, 2006.)

[4] Anderle Ádám Spanyolország története. Pannonica kiadó, Budapest. 1999. 72. o. (a továbbiakban Anderle, 1999.)

[5] Anderle, 1999. 73. o.

[6] Orosz, 2006. 149. o.

[7] Eddig a császári címet a német választott uralkodó csak a pápa általi császárrá koronázás alkalmával nyerte el, de I. Miksa (1493-1519) uralkodása alatt elérte, hogy a pápa a mindenkor megválasztott császárnak engedélyezze a választott római császári titulus használatát a koronázás előtt is.

[8] Weiszhár Attila- Weiszhár Balázs Német királyok- római császárok. Maecenas kiadó, Budapest. 1998. 137. o. (a továbbiakban Weiszhár, 1998.)

[9] Weiszhár, 1998. 138. o.

[10] Weiszhár, 1998. 139. o.

[11] Weiszhár, 1998. 140. o.

Felhasznált Irodalom

Anderle, 1999.: Anderle Ádám Spanyolország története. Pannonica kiadó, Budapest. 1999.

Európa ezer éve: a középkor II. Szerk Klaniczay Gábor et. al. Osiris kiadó. Budapest. 2004.

Kulcsár Zsuzsanna Rejtélyek és botrányok a középkorban. Gondolat kiadó Budapest. 1984.

Orosz, 2006.: Európa az újkorban. Szerk.: Orosz István et. al. Debrecen, University Press. 2006.

Weiszhár, 1998.: Weiszhár Attila- Weiszhár Balázs Német királyok- római császárok. Maecenas kiadó, Budapest. 1998.

Írta: Deák Imre

Az ókori Ur városának kultúrája

Cikkem témája az ókori sumér Ur városának politikai jelentősége, kulturális és technikai fejlettsége.

       Cikkemben először a sumér társadalom kialakulását és felépítését, majd a sumér városállamok közti politikai, gazdasági viszonyokat ismertetem. A következőkben pedig a korabeli sumér vallást vázolom fel. A vallás akkoriban központi szerepet játszott a kulturális életben, ezért tartom fontosnak felvázolni a sumér vallás alapjait. A vallás felvázolása után pedig rátérek a korabeli tudományos eredmények bemutatására. Cikkemben arra keresem a választ, hogy milyen társadalom tudott egy ilyen nagyszerű kultúrát létrehozni? Vizsgálódásom csak érintőlegesen tárgyalja a Kr. e. 2563-2387 közti időszakot, vagyis az úgynevezett első Ur-i- dinasztia tagjainak uralkodását. Ez a dinasztia öt uralkodóból állt. Az első uralkodó Meszanepada (Kr. e. 2563 2524), a fia Aanepada (Kr. e. 2523-2484), majd Aanepada fia Meszkiagnunna (Kr. e. 2483-2448) uralkodása. Utánnuk még két uralkodó Elulu (Kr. e. 2447-2423) és Balulu (Kr. e. 2422-2387) következett. Majd Ur városát az ún. sumér királylista szerint meghódította a szomszédos Awan városa, melyet sémi eredetű Akkádok hódítottak meg, kik nagyon sok kulturális eredményt átvettek a suméroktól. Majd az Akkád Birodalom bukása után az ún. harmadik Ur-i- dinasztia kb. Kr. e. 2112-2004 uralkodását sem részletezem. Ez a dinasztia is öt tagból állt. A dinasztia első tagja Ur-Nammu volt (Kr. e. 2112-2095), őt a fia Sulgi (Kr. e. 2094-2047) követte. Sulgit a fia Amar-Szuen (Kr. e. 2046-2038) követte. Amar Szuen után fivére Su-Szuen (Kr. e. 2037-2029) következett, akit fia (vagy fivére) Ibbi-Szuen követett (Kr. e. 2028-2004). Az uralkodásuk alatt virágzott fel Ur városa még egyszer utoljára, a „sumér reneszánsz”-nak korszakon belül. Majd Ur városát meghódította Isin városa.

       Délnyugat-Ázsia nem alkot természeti egységet, a térség változatos. Lehet itt találni áradmányos folyóvölgyeket, fennsíkokat, hegyi legelőket, száraz területeket valamint homok- és kősivatagokat is. Az átjárható hegyvidékek csak részben különítik el a környező térségektől. Mezopotámia (a szó görög eredetű és folyóközt jelent) életét meghatározta két folyamának a tigrisnek és az Eufrátesznek az áradása. Ebből következik, hogy a terület lakói földműveléssel foglalkoztak, hiszen a térségben csak a peremvidékeken voltak hegyek és ásványkincsek, a térség központjában fekvő síkvidékeken és a sivatagokban nem. A mezopotámiai társadalom gazdasági alapja a mezőgazdasági fejlődés volt. A legfőbb termesztett gabonafélék az árpa, tönke, búza és a köles voltak. Az árpából, mely Mezopotámia fő terménye volt kovásztalan kenyér, valamint egyéb ételféleségek és malátasör készült. A búzából pedig kelesztett kenyér és különféle édes tészták. A szezámmag kisajtolásával pedig erősen pikáns olajat nyertek. Különböző fajtájú hagymákat, valamint ízesítő és fűszernövényeket is termesztettek. Fontos ételízesítő volt még a só is. A legnépszerűbb édes táplálék a datolya volt, amit változatos módon fogyasztottak, és még alkoholos italt is készítettek belőle. A szőlőművelés általában Észak-Mezopotámiában volt, de a mazsolát és a bort délen is ismerték. Lent is termesztettek, melynek magjából orvosságot készítettek. A térség lakói a kecskét a juhot és a sertést korán háziasították. A szarvasmarhát igaerejéért tartották. A szamár a teherhordásban játszott nagy szerepet. A szárnyasok közül főleg kacsát és libát tartottak a mezopotámiaiak. A kutyát kedvtelésből, vadász, illetve pásztortársként tartottak. Háziállatként még az egerek pusztítására, a monguzt pedig a kígyók pusztítására tartották. A legősibb mesterségek közé tartoztak az élelmiszerek készítői, a molnár, a pék, a mészáros és a sörfőző. A gabonát örlőköveken zúzták szét. A fő építési anyag a napon szárított agyag- és vályogtégla volt, csak a mázas téglákat égették ki. A fazekasság is a legősibb mesterségek egyike volt. Mezopotámia szegény volt erdőségekben és fában, viszont azt kitűnően pótolta a nád és a gyékény. Magánemberek nehezen szerezhettek be fát, ezért az ácsok főleg a templom, vagy a palota szolgálatában dolgoztak. A szabók mestersége is megtalálható volt a sumér társadalomban. A kőfaragók termékei az egyszerű közszükségleti cikkektől a művészi épületek, faragványok készítéséig terjedt. Szintén a templom vagy a palota szolgálatában álltak a kovácsok, fémöntők és fémművesek is, mely nagy technikai tapasztalatokat igényelt.

Kr. e. 3700 táján Mezopotámia déli részén a népesség növekedése és gazdagodása elvezetett a városok kialakulásához. A városok gazdasági, politikai és katonai hatalmat gyakoroltak a vidék felett. A folyam teljes hosszában nehezen szabályozható, de egyes szakaszokon nagyon könnyen. A városok a folyó könnyen szabályozható részein jöttek létre. Körülbelül 15-20 egymástól független város alakult ki. A városoknak két formája volt. Az egyik az egyenlő helyzetű személyek közössége, akiket az összetartozás tudata kapcsolt össze. Ezeket a városokat a polgárok közössége (minden háztartással rendelkező férfi polgár) a népgyűlés útján kormányozta, az elnöklő tisztviselő vezetésével. A népgyűléseket a befolyásosabb, gazdagabb és öregebb tagok irányították. Minden háztartás előállította a maga szükségletét, önellátó volt. Ettől lényegesen eltért a másik típusú közösség a templom vagy palota, vagyis az isten vagy a király háztartása. Ez a kettő önmagában zárt szervezet volt, melyben szigorú alá- és fölérendeltségi viszonyok voltak. Ezekben a szervezetekben a termelést és az elosztást központilag szervezték meg. A városoknak két típusát különböztetjük meg. Az Észak-Mezopotámiában található „fellegvár típusú” városok voltak a jellemzőek, melyekben az egymáshoz csatlakozott templomot és palotát azok melléképületeivel együtt egy fal veszi körül. A polgárok ezeken a falakon kívül telepedtek le és alacsony házaikat rendszerint egy másik falrendszer védelmezte. A védelmi rendszer kiépítésében felhasználták a domborzat és a vízfolyások nyújtotta lehetőségeket is. A város falait monumentális kapuk tagolták. A dél-mezopotámiai városokban világosan elkülönült egymástól a palota a templom és a polgárok városnegyede. A templom negyedből kiemelkedett a toronytemplom (zikkurát [zikkurratu]). A polgár negyedet egy-vagy kétszintes, lapos tetejű, ablaktalan házak tömege jellemezte, melyek között utcák és zsákutcák húzódtak. A városnegyedeket téglafalak védelmezték. A városok lakosságát átlagosan 40-50 ezer főre becsülik (a környék népességével együtt 100 ezer főre), de egy-egy kiemelkedő nagyváros lakossága több százezer fő lehetett. Például Ur dél-mezopotámiai város lakossága 250-360 ezer fő körül lehetett. Ezek a városállamok állandóan harcban álltak egymással a térség feletti hegemóniáért. Ur városa ebben az időben nagyhatalomnak számított, de nem tudott hegemóniát kiépíteni a térség fölött. A már fentebb említett Ur-i dinasztiák tagjai szakadatlan harcokat vívtak a szomszédos városállamok ellen. Ezekről a harcokról tudósít az ún. Sumér királylista „vízözön utánni” királyokkal foglalkozó része. „Úr városában Mesannepada volt a király, 80 évig uralkodott; [Annepadda, Mesannepadda fia, x évig uralkodott] Meskiagnanna Mesannepada fia, volt a király, 36 évig uralkodott; Elulu 25 évig uralkodott; Balulu 36 évig uralkodott: 4 király, 177 évig uralkodtak ott. Ur város fegyverrel leveretett. Királysága Awan városába ragadtatott el.” Valamint: „Úr városában Uranammu volt a király, 18 évig uralkodott; Sulgi Isten, Urnammu isten fia, 48 évig uralkodott; Bursin isten Sulgi isten fia, 9 évig uralkodott; Susin, Bursin isten fia, 9 évig uralkodott; Ibbisin, Susin fia, 24 évig uralkodott: 5 király, 108 évig uralkodtak ott. Úr város fegyverrel leveretett. Királysága Isin városába ragadtatott el.” Az idézetekből világosan látszik, hogy a városok milyen harcokat vívtak egymással. Ebből a királylistából lehet rekonstruálni valamelyest a térség ókori történelmét is. A második idézetből viszont az is kiderül, hogy abban a korban az uralkodókat már istenként tisztelték. Ez a királyság hatalmát is jelképezi és arra lehet következtetni belőle, hogy az uralkodók hatalmukat kiterjesztették a papi réteg fölé is. A mezopotámiai király a hadsereg vezére volt. A Béke idején a királynak főleg társadalmi kötelezettségei voltak. A király társadalmi feladatai közé tartozott a jogi védelem biztosítása és elvárták, hogy a kihallgatások rendszeresítésével tegyen eleget ennek a feladatának. Ő hirdette ki a törvényeket és az árszabályzó rendeleteket, hogy a visszaéléseket ellensúlyozza és segítse a hátrányos helyzetűeket. A király személyét gondosan óvták a betegségektől és a varázslás gonosz hatásától. A királyokat jövendőmondók és orvosok serege vette körül, akik minden előjelet figyeltek.

A régészek lenyűgöző toronytemplomokat (zikkuratu) tártak fel. Megismerték ezek szerkezetét és kultikus tárgyak tömegét. A templom negyedek szállást adtak a személyzetnek és a kincseknek. Ezek egy olyan kultusz emlékei, melyet csak néhány írásos forrásból ismerünk. A mezopotámiai többistenhívő politeista vallás. Az istenek rangsora nem állandó, hatalmuk változhat, a róluk szóló történeteknek számtalan változata létezik. A sumer istenek száma 3600 körül olt. Úgy gondolták, hogy egy névtelen hatalom már születésekor meghatározza az ember élettartalmát, életének eseményeit. A fő istenhármasság: An, Enil és Enki. An az ég istene a leghatalmasabb isten volt. A sumerek számára Anról semmiféle elképzelésük sem alakult ki. Fő szentélye Urukban állt. Enil a levegő ura, az istenek és az emberek királya. Ő An isten elsőszülöttje, a jótékony rend védelmezője, de Ő idézte elő a vízözönt is. Őt a bölcsesség istenének tartották, aki megtanította az embereket a tudományokra és a művészetekre. A csillag-istenségek közül kiemelkedik a holdisten Nanna és a napisten Utu is. Ők mindent látnak, mindent tudnak, mindent helyesen ítélnek meg, és ők a legfőbb bírók is. Az ég úrnője volt Innin (akkádul Istár) a szerelem és a gyönyör istennője, kinek jelképe a Vénusz bolygó volt.

A vallás és a városok kialakulásával szinte párhuzamosan kialakult az írás és a tudományok is. Az írást nem feltalálták, hanem kialakult. Kr. e. 3000 körül jelentek meg a képjelek (piktogrammok), melyek még leegyszerűsített ábrák. Már ebben a formában is az állami bürokrácia fontos segédeszköze volt a raktári nyilvántartásban. Ahogy bővült a templom- és palotagazdaság, úgy nőtt az információ mennyisége és bonyolultsága is, ezzel lépést tartva egyszerűsödtek le a képek vonalai. Az írnokok nádszál háromszög alakúra vágott végével balról jobbra benyomkodták a benedvesített agyagtáblába a jeleket, így keletkeztek az ékformák. A sumereknél magas színvonalat ért el a matematika és a geometria. A sumer számrendszer hatosa alapú számrendszer volt. A sumerek a napot 12 kettős órára osztották fel, valamint minden kettős órát 30 részre. A nappályát is 12 részre osztották, ezzel létrejött a csillagászati állatöv, illetve a hónapok. A csillagászat tudományánál (asztronómia) viszont sokkal fontosabb volt a csillagjóslás (asztrológia), mivel ez a jövendőmondás és a mágia egyéb fajtáival együtt az istenek oltalma alatt álló „titkos tudományok” közé tartozott.

Ur városában rendkívül gazdag temetkezési leleteket találtak a régészek. 1927-ben egy angol régész, Leonard Woolley (1880-1960) a legendás „Ur-i ásatások” alkalmával felfedezett egy monumentális temetőt, mely 4500 évig sértetlenül maradt. Az ásatás során számtalan leletet talált. A leletek közül kitűnik a híres Ur-i standard. Ez egy lazúrkőből és kagylókból kirakott mozaik egy nem nyitható doboz felületén látható. Ez a lelet számos információval szolgál Sumer városainak mindennapjairól. A felső sorban a királyok sorakoznak. Ez hierarchikus szemléletet tükröz, hogy az uralkodók nagyobbak mint a nemesek és hozzátartozók, valamint a katonák és a közrendűek. Az alsó sorokban a szolgák terményeket, élelmiszereket cipelnek a palotába. A ládikó kb. 50 cm széles. A nem nyitható doboz felületén szolgák láthatók, akik egy vezető felügyelete mellett különféle adományokat adnak át az uralkodónak. A doboz másik oldalán azoknak a lakomáknak az ábrázolásai látszanak, melyeket az uralkodó a város előkelői számára rendezett.

       Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy Ur városa Mezopotámia egyik legjelentősebb városa volt mind politikai, mind kulturális szempontból. Nagyszerű uralkodóinak és remek földrajzi fekvésének (a Perzsa- Öböl partján) köszönhetően gyorsan felvirágzott a kereskedelem és így a város uralkodói meggazdagodhattak, fényűző életet élhettek és tudták finanszírozni a tudósokat, papokat, templomok építését és a szomszéd városok ellen indított háborúikat, jelentősen megnövelve az állam területét és az alattvalók számát. A háborúk és a hadi fosztogatás következtében megnőtt az uralkodók vagyona és a szolgák létszáma, amit a királyok nagyszerű templomok és épületek felépítésére használtak fel. Az uralkodókkal és családtagjaikkal együtt számtalan kincset, ingóságot, használati tárgyat temettek el, melyeken korabeli módon ábrázolták az uralkodó és az állam mindennapjait. Az uralkodót istennek tekintették alattvalói, aki, mintegy hatalma fitogtatása céljából hatalmas épületeket, templomokat emeltetett, a várost védelmező isten és saját maga tiszteletére. Midezt egy rendkívül tagolt társadalomi szerkezettel lehetett megoldani, valamint magas szintű matematikai, technikai fejlettséggel. A régészeti leletekből lehet következtetni a társadalmi hierarchiára, az írásos emlékekből a matematikai ismereteikre. A sumerek technikai ismereteiről nem sok adat maradt fent.

írta: Deák Imre, 2008.

Kárpátalja, Lemberg kirándulás – elődeink hagyatéka a Kárpát-hazában

2019. augusztus 26. – 31.Kárpátalja, Lemberg kirándulás „Adjátok vissza a hegyeimet” elődeink hagyatéka a Kárpát-hazában (múltidéző utazás sorozat őseink nyomában) – folyamatos idegenvezetés az út során

Részvételi díj: 69.900,- Ft/fő/hat nap 

HELYEINK A BEFIZETÉSEK SORRENDJÉBE TELNEK BE!

Idegenvezetőnk: Horkay Sámuel elnök – Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács Idegenvezetői és Programszervezési Munkacsoport

2019. augusztu 26. – 31. (kb. 1660 km)

1. nap. Érkezés. Munkács. Kb. 110 km.
Érkezés a határ ukrán oldalára Beregsurányon át.
Pénzváltás, tankolás, mosdólátogatás.
Munkács. Történelmi városközpont.
Munkács. A főutca látnivalói.
A munkácsi vár.
A Latorca zuhogói – kedvező időjárás esetén.
Az Ábránkai-hágó – kedvező időjárás esetén.
Érkezés a szállásra. Elszállásolás. Vacsora.

2. nap. A Keleti-Beszkidekből a Gorgánokba. Kb. 200 km.
Reggeli. Indulás.
A Kanora-nyereg. Körpanoráma (700 m tsz.f.).
A Szalók-patak völgye. Az 1848-as jobbágyfelszabadítási emlékjel.
Felsőgerebeni bunkeralagút.
A Vereckei-szoros.
Sipot-vízesés.
Vízközi ásványízforrás.
Szinevéri-hágó. Rövid séta a Kamjanka-nyeregre. Körpanoráma.
A Talabor szurdokvölgye.
„Asszonyok könnyei” fátyolvízesések.
Szinevéri-tó (989 m tsz.f.), tengerszem a Gorgánokban. Séta a tó partján.
Az Árpád-vonal Talabor-völgyi bunkerei, lövész- és futóárok maradványai.
Érkezés a szállásra. Vacsora.

3. nap. „Verecke híres útja”. Lemberg. Kb. 210 km.
Reggeli.Bepakolás. Indulás.
A Latorcafői-hágó.
A Sztrij völgye.
Vereckei-hágó, millecentenáriumi emlékmű.
Érkezés Lembergbe.
Lembergi városnézés (kb. 14:00-tól – 19:15-ig). Óváros, központi tér, városháza. Ancziecszky ház, Lubomirsky-palota, patikamúzeum, örmény székesegyház, dominikánusok temploma, Korniaktisz torony, stb. A lembergi vár romja, kilátás a várhegyről, körpanoráma.
Érkezés a szállásra. Elszállásolás. Vacsora.

4. nap. Lemberg. Az Ung völgye. Kb. 285 km.
Reggeli.Bepakolás. Indulás.
Lembergi városnézés (kb. 8:45-től – 14:00-ig). Szent György-székesegyház, Tudományegyetem (volt galíciai kormányzósági palota), operaház, Szabadság-tér, jezsuita székesegyház. Boin-kápolna, lengyel székesegyház. Adam Mickiewicz emlékmű, Danilo Halickij lovasszobra, Szabadság szobor Sevcsenko emlékmű. Konstancia hercegnő-kápolna.
Rövid megálló Szambirban.
A Dnyeszter forrásvidéke.
Kilátás a Lengyel-Beszkidekre.
Uzsoki-hágó (889 m tsz.f). I. világháborús emlékjel.
Malomrét. Az Árpád-vonal malomréti völgyzára.
Az Ung völgye. A „Kárpátaljai Barbizon”.
Perecseny. Postás emlékmű.
Érkezés a szállásra. Elszállásolás. Vacsora.

5. nap. Ungvár. A Latorca völgye. Kb. 120 km.
Reggeli.Indulás.
Ungvár. Történelmi városközpont.
Bercsényi tér, korzó, Ung-parti hársfasor.
A volt zsinagóga.
Az ungvári vár.
Kárpátaljai szabadtéri néprajzi múzeum (skanzen).
Gerény. A gerényi rotunda.
Beregvári Schönborn vadászkastély.
Beregszentmiklósi várkastély.
Érkezés a szállásra. Vacsora.

6. nap. Beregszász. Hazautazás. Kb. 40 km.
Reggeli.Bepakolás. Indulás.
Beregszász történelmi városközpontja.
A római katolikus plébániatemplom.
Beregszász, a Kossuth tér és a Hősök tere.
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola – igény esetény.
Szabad program Beregszászban.
Érkezés a határ ukrán oldalára Beregsurány felől.

***
Elszállásolás: 1., 2. (2) éjszaka a Hotel Natalia szállodában, Zúgón, 1+1, 2, 3, esetleg 4 ágyas szobákban. Minden szobához külön zuhanyzó, mosdó.
3., (1) éjszaka:
Galícia Motel, Lemberg, 1+1, 2, 3, esetleg 4 ágyas szobákban. Minden szobához külön zuhanyzó, mosdó.
4., 5. (2 éjszaka) Munkácson, eredeti elképzelés szerint (Hotel Langer). Ellátás: bőséges meleg reggeli, kétfogásos meleg vacsora, plusz desszert.

A kirándulás költsége magában foglalja:

 • utazási költség és az utazással kapcsolatos járulékos költségek
 • idegenvezető költsége
 • félpanziós ellátás (reggeli-vacsora)

Fontos tudnivalók:

 1. a kirándulónak  a visszatérés  napjától számított  három hónapig még érvényes útlevéllel kell rendelkeznie
 2. a kiránduló az utazás  első napjára biztosítja saját étkezését
 3. 5000-10000 forintot érdemes beváltani a határnál  (ebédekhez, szuvenírek, finom édességek, halva, italok, csokoládék, áfonyalekvár, szárított gomba stb. bevásárlásához)

Regisztráció, információ: matine@matine.hu v 20312-5925

Pálosok Nyomában a felvidéki gombaszögi monostor falképei és feltárt töredékei a kutató szájából vmint az esztergomi vár és Százd palotakápolna (felvidék)

2018.december 16. Vasárnap – idei utolsó extra utunk temérdek információval!

Bevezetés a XIV. századi falképdíszítés világába (pálosok falképdíszítése), Esztergom, Százd (kitekintés a Gömöri trecento festészetre)

Előadó: Szakálos Éva – Esztergomi Vár művészettörténésze (gombaszögi pálos kolostor feltárása során talált falképdíszítés kutatója)

Meglepetés előadónk is lesz Budapesttől végig utunk során!

Előadások:

 1. A gombaszögi pálos kolostor falképei és feltárt töredékei
 2. Esztergomi Vár XII. századi állapotára, valamint a Várkápolna különleges XIV. századi falképdíszítésére
 3. Az esztergomi Bazilika
 4. A Bazilika “elődje” a Szent Adalbert székesegyház
 5. A XIV. századi falképekről és a gombaszögön feltárt töredékekről, a Várkápolnával párhuzamban

Helyszínek:

 1. Esztergomi Vár – teljes körű tárlatvezetés
 2. Esztergom Várhegy – 1-2 kiemelt helyszín bemutatása (egyetlen kinti helyszín)
 3. Esztergom Keresztény Múzeum
 4. Százd (Sazdice) – palotakápolna

Teljes körű vezetés az MNM Esztergomi Vármúzeumában, különös hangsúllyal a Vár XII. századi állapotára, valamint a Várkápolna különleges XIV. századi falképdíszítésére. A vezetés során végignézzük a teljes Vármúzeumot, kitérünk a régészeti feltárások eredményeire, a művészettörténeti kutatásokra, emellett bemutatásra kerül a középkori város, valamint a Bazilika “elődje” a Szent Adalbert székesegyház egyaránt.

A három órás teljes körű vezetés magába foglalja az Esztergomi várhegy teljes történetét és a XIV. századi trecento festészetet is érinti. Végigsétálunk a Várhegyen – egy két kiemelt helyszínt, emléket is bemutatva közben hallhatunk az esztergomi Bazilikáról is egy átfogó előadást. Végül átmegyünk Felvidékre és meglátogatjuk Százd (Sazdice) települést, ahol a palotakápolna korabeli falképeit nézzük meg csodás állapotukban.

Részvételi díj: 11.900,- Ft

Helyeink a befizetések sorrendjében telnek be!

Részvételi díj magában foglalja az egész napos előadásokat, tárlatvezetést, utazási költséget, a belépőket, az ebédet!

Indulás: 09.00 / Ebéd: 13.00 / Érkezés: 17.00

Információ: 0036203125925 / Regisztráció: palos@avekiallitohaz.hu

Pálosok Nyomában előadássorozat – Pálos kolostorok a középkori Magyar Királyság területén

2018. szeptember 13. csütörtök 18 óra

REMETÉK A KIRÁLYSÁG SZÍVÉBEN

Előadó: Pető Zsuzsa régész – Magyar Nemzeti Múzeum 

Helyszín: Budapest, Pálos Sziklatemplom az előadás után szentmise

Szinte végeláthatatlan mennyiségű és változó kiforrottságú vélemény érhető el a pálos kolostorokról, amelyek ma már az internet adta lehetőségeknek köszönhetően sok érdeklődőhöz jutnak el. Az előadásban a régész szemén keresztül megismerhető jelenségek, emlékek bemutatása a fő irányvonal: a mai ismert s még nem azonosított kolostorok rövid áttekintése, a régészeti eredmények felvázolása után alaposabb vizsgálat alá vesszük a korabeli Magyar Királyság szívét, azaz a Pilis erdeiben rejtőző kolostorokat, azok felfedezésének történetén keresztül.

Jegyek elővételben: 1.000,- Ft 
az előadás napjáig rendelhetők matine@matine.hu címen vagy a 20/312-5925 számon.
Helyszínen: 1.500,- Ft az előadás napján

Inormáió: matine@matine.hu / 20-312-5925